jasimalgosia.pl

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://jasimalgosia.pl (dalej jako: „jasimalgosia”, „Serwis Internetowy”, ”Serwis”).

Zapraszamy do zapoznania się polityką prywatności,

Zespół jasimalgosia.pl


1) O NAS
Właścicielem jasimalgosia.pl jest Anna Buda prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą Willa Jaś i Małgosia Anna Buda wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wojdyłówka 33A 34-511 Kościelisko, NIP 5840100166, adres poczty elektronicznej: jasimalgosia.zakopane@gmail.com (dalej jako: „Usługodawca”).
2) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Internetowego dostępnym na stronach Serwisu Internetowego.
  3) CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcy wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Usług Elektronicznych, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej.
 6. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcy:
  a. zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej lub umowy sprzedaży;
  b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Usługodawcy.
 7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców Administratora:
  a. W przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Strony Internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.